Handelsbetingelser

Herunder finder du vores almindelige handelsbetingelser, der finder anvendelse på forhold mellem os og erhvervskunder.

1. Generelle oplysninger

Ved accept af disse abonnementsvilkår (herefter "Vilkår"), indgås aftale mellem MitKørekort ApS (herefter "MitKørekort") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Disse vilkår finder alene anvendelse på forhold, hvor Kunden er erhvervsdrivende eller det skriftligt er aftalt mellem Kunden og MitKørekort.

2. Betaling

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og fortsætter, indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af den pågældende måned. Herefter faktureres hver måned bagud, medmindre andet følger af aftale eller særskilte vilkår for det specifikke produkt.

3. Abonnementets omfang og anvendelse

3.1 Kunden får, i overensstemmelse med disse Vilkår, ikke-eksklusiv adgang til at bruge MitKørekorts platform til køreskoler (herefter "Platformen"), som er tilgængelig online som "software-as-a-service". Kunden køber ikke Platformen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at bruge Platformen, undtagen som software-as-a-service.

3.2 Kundens abonnement giver adgang til at bruge Platformen med den funktionalitet, der er beskrevet under hver af de specifikke pakker. Hvis Kunden har behov for ekstra funktionalitet, kan abonnementet opgraderes. Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 På MitKørekorts hjemmeside eller i materiale, der kan fremsendes på anmodning fra Kunden, findes en oversigt over abonnementstyper. For visse funktioner og tjenester kan der være tilknyttet separate vilkår, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan bruges.

3.4 Adgangen til at bruge Platformen gælder udelukkende for Kunden og dennes medarbejdere, og Platformen må ikke bruges til at udføre databehandling eller yde andre tjenester for andre end Kunden.

3.5 Kunden er fuldt ansvarlig for tredjeparter, som Kunden giver adgang til Platformen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.6 Bortset fra, hvad der er angivet i 3.4, har Kunden ikke ret til at overføre abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller give adgang til Platformen til tredjemand.

3.7 Kunden skal sikre, at Platformen ikke bliver brugt på en måde, der kan skade MitKørekorts navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Hvis abonnementet ikke betales rettidigt, sendes der rykkere med gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Hvis betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter den anden rykker, vil adgangen til MitKørekort-platformen blive spærret. Adgangen til platformen vil blive genåbnet efter modtagelse af betaling, medmindre MitKørekort i mellemtiden har opsagt abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt via e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse betragtes som leveret, når de er afsendt af MitKørekort.

4.4 De gældende priser kan til enhver tid findes på MitKørekorts hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper. Alle priser er ekskl. moms.

5. Opsigelse

5.1 Kunden kan opsige abonnementet eller foretage nedgradering af abonnementet via MitKørekort-platformen eller via en skriftlig henvendelse. Abonnementet kan nedgraderes eller opsiges med varsel på én måned til udgangen af en måned. Hvis denne frist overskrides, vil opsigelsen eller nedgraderingen først træde i kraft ved udgangen af den næste periode.

5.2 MitKørekort kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår, eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. Drift og tilgængelighed

6.1 MitKørekort stræber efter at sikre høj driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for MitKørekorts kontrol. Disse kan inkludere strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

6.2 I tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser vil MitKørekort stræbe efter at gendanne normal drift så hurtigt som muligt.

6.3 Planlagte nedbrud vil primært finde sted i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Hvis det er nødvendigt at afbryde adgangen til MitKørekort-platformen uden for dette tidsrum, vil det blive varslet på forhånd i det omfang, det er muligt.

7. Ændringer og opdateringer

7.1 MitKørekort har ret til løbende at opdatere og forbedre platformen. MitKørekort har også ret til at ændre platformens sammensætning og struktur samt ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke tjenester, herunder information og data uploadet til eller indsendt via platformen.

8. Intellektuel ejendomsret

8.1 Alt indhold på MitKørekort-platformen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle rettigheder og tilhører eller er licenseret til MitKørekort. Ingen immaterielle rettigheder overdrages til Kunden.

8.2 Kunden giver MitKørekort og dets leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at MitKørekort kan drive platformen og opfylde sine forpligtelser. Kunden garanterer, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan være stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

9. MitKørekorts ansvar

9.1 MitKørekort frasiger sig ethvert ansvar i relation til disse vilkår, tjenester eller brug af platformen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

9.2 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er MitKørekorts samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 10.000.

10. Fortrolighed og databeskyttelse

10.1 I forbindelse med behandling af personoplysninger, som Kunden anvender som dataansvarlig i MitKørekort-platformen, gælder databehandleraftalens bestemmelser mellem MitKørekort og Kunden. Med hensyn til MitKørekorts behandling af personoplysninger henvises til vores privatlivspolitik.

10.2 MitKørekort har tavshedspligt om alle oplysninger, MitKørekort måtte få adgang til om Kunden, og må ikke videregive sådanne oplysninger til tredjemand, medmindre sådan information er offentligt tilgængelig, eller hvor MitKørekort har fået oplysningerne fra en tredjepart uden krav om fortrolighed, eller hvor MitKørekort er juridisk forpligtet til at videregive oplysningerne.

10.3 I det omfang Kunden bruger information, brugernavne eller adgangskoder, der vedrører tredjepartsinformation eller tjenester i forhold til MitKørekort, garanterer Kunden, at videregivelsen af sådan information og MitKørekorts behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde MitKørekort for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

11. Ændringer i vilkårene

11. MitKørekort har ret til at ændre disse Vilkår på alle områder. De aktuelle vilkår vil altid være tilgængelige på MitKørekorts hjemmeside. MitKørekort bestræber sig på at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af platformen efter en ændring af disse Vilkår betragtes som en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens ansvar løbende at holde sig opdateret om ændringer i Vilkårene.

12. Tvister

12. Disse Vilkår er underlagt dansk ret, og enhver tvist, der opstår ud af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal afgøres ved de danske domstole.

13. Gyldighed

13. Disse Vilkår er gyldige fra 20. maj 2023 og erstatter tidligere vilkår.